Meaning of the Sanskrit Word: prabhu

  prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu    Adi 6.35, Adi 6.40, Madhya 3.187, Madhya 4.210, Madhya 6.177, Madhya 6.222, Madhya 6.227, Madhya 6.245, Madhya 6.277, Madhya 7.33 (and more...)
  prabhu—the Lord    Adi 4.102, Adi 5.107, Adi 5.182, Adi 5.194, Adi 6.19, Adi 7.33, Adi 7.35, Adi 7.38, Adi 7.43, Adi 7.45 (and more...)
  prabhu—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Adi 5.147, Adi 6.35, Adi 7.40, Adi 7.159, Adi 10.27, Adi 10.152-154, Adi 13.122, Adi 16.20, Adi 17.11, Adi 17.240 (and more...)
  prabhu—Lord Caitanya Mahaprabhu    Adi 4.108, Adi 7.47, Adi 7.52, Adi 7.57, Adi 7.102, Adi 7.157, Adi 10.92, Adi 15.13, Adi 16.28, Adi 17.8 (and more...)
  prabhu—my Lord    Adi 5.180, Adi 5.196, Madhya 2.56, Madhya 3.77, Madhya 5.155, Madhya 6.210, Madhya 7.61, Madhya 8.271, Madhya 8.278, Madhya 9.84 (and more...)
  prabhu—my dear Lord    Madhya 9.330, Madhya 10.36, Madhya 11.188, Madhya 15.162, Madhya 15.163, Madhya 17.94, Antya 3.52, Antya 3.68, Antya 5.70, Antya 6.229 (and more...)
  prabhu—Lord Caitanya    Adi 8.10, Adi 10.37, Adi 10.56, Adi 13.78, Adi 16.42, Adi 17.299, Madhya 5.148, Madhya 6.190, Antya 9.148
  prabhu—O Lord    Adi 7.50, Madhya 1.189, Madhya 1.274, Madhya 9.182, Madhya 15.280, Madhya 21.73, Antya 2.116, Antya 2.123
  prabhu—Lord    Adi 5.116, Adi 10.103, Adi 17.91, Adi 17.137, Madhya 1.28, Madhya 9.333, Madhya 20.123
  prabhu—Lord Nityananda Prabhu    Antya 6.64, Antya 6.77, Antya 6.97, Antya 6.107, Antya 6.134, Antya 6.138
  prabhu—O My Lord    Madhya 7.17, Madhya 7.126, Madhya 14.122
  prabhu—Nityananda Prabhu    Antya 6.48, Antya 6.98, Antya 6.101
  prabhu—master    Adi 5.137, Adi 5.227
  prabhu—the Lord's    Adi 7.36, Adi 10.33
  prabhu—of the Lord    Adi 17.33, Adi 17.138
  prabhu—the Lord, Sri Caitanya Mahaprabhu    Adi 17.34, Madhya 19.249
  prabhu—Lord Nityananda    Antya 6.59, Antya 6.106
  prabhu—the Supreme Lord    Adi 1.42
  prabhu—Lord Krsna    Adi 5.220
  prabhu—the predominator    Adi 7.13
  prabhu—dear Lord    Madhya 1.222
  prabhu—Caitanya Mahaprabhu    Madhya 3.60
  prabhu—of Lord Caitanya Mahaprabhu    Madhya 6.67
  prabhu—Lord Jagannatha    Madhya 14.120
  prabhu—O Lord Raghunatha    Madhya 15.146
  prabhu—Lord Caitanya Mahaprabhu krpa    Antya 6.201
  prabhu—Sri Caitanya    Antya 6.243
  prabhu—O my two lords    SB 6.15.16

Compound Sanskrit Words Containing: prabhu

  prabhu kahe—Lord Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 6.43, Madhya 7.127, Madhya 8.191, Madhya 10.37, Madhya 10.63, Madhya 10.97, Madhya 10.137, Madhya 10.142, Madhya 10.152, Madhya 10.172 (and more...)
  prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu says    Madhya 14.216, Madhya 15.234, Madhya 15.287, Madhya 15.291, Madhya 15.294, Madhya 16.132, Madhya 17.29, Madhya 17.129, Madhya 17.170, Madhya 18.93 (and more...)
  prabhu kahe—the Lord said    Adi 9.7, Adi 12.49, Adi 14.66, Adi 15.9, Adi 17.152, Adi 17.153, Adi 17.221, Madhya 1.73, Madhya 1.186, Madhya 3.7 (and more...)
  prabhu kahe—the Lord replied    Adi 7.64, Adi 7.71, Adi 14.54, Adi 16.33, Adi 17.159, Madhya 3.25, Madhya 3.34, Madhya 3.196, Madhya 6.122, Madhya 6.126 (and more...)
  prabhu kahe—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 8.57, Madhya 9.59, Madhya 9.111, Madhya 9.186, Madhya 9.258, Madhya 9.276, Madhya 9.332, Madhya 10.165, Madhya 11.4, Madhya 11.26 (and more...)
  prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu replied    Madhya 10.156, Madhya 15.188, Madhya 17.13, Madhya 18.111, Madhya 19.240, Madhya 20.56, Madhya 20.366, Antya 1.88, Antya 2.117, Antya 7.58 (and more...)
  prabhu-sthane—at the place of Lord Caitanya Mahaprabhu    Adi 10.139, Madhya 11.120-121, Madhya 11.212, Madhya 18.103, Antya 2.129, Antya 3.4-5, Antya 6.178, Antya 7.61, Antya 9.59, Antya 12.46-47 (and more...)
  prabhu-sange—with Lord Caitanya Mahaprabhu    Adi 10.151, Madhya 14.101, Madhya 16.127-129, Madhya 16.150, Madhya 17.158, Madhya 17.196, Madhya 18.90, Madhya 25.180, Antya 1.215, Antya 14.83 (and more...)
  prabhu dekhi—seeing the Lord    Madhya 1.277, Madhya 6.30, Madhya 6.32, Madhya 17.83, Madhya 17.202, Madhya 19.46, Madhya 19.47
  prabhu kahe—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu replied    Madhya 8.96, Madhya 10.179, Madhya 11.10, Madhya 15.106, Madhya 15.236, Madhya 25.91, Antya 7.85
  prabhu dekhi—seeing Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 6.28, Madhya 15.286, Madhya 16.103, Madhya 18.93, Madhya 19.79, Antya 4.17
  prabhu kahena—Sri Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 19.99, Antya 6.195, Antya 7.106, Antya 12.144, Antya 13.14, Antya 19.25
  prabhu-pade—unto the lotus feet of the Lord    Adi 10.34, Adi 16.107, Madhya 1.221, Madhya 6.281, Madhya 11.42, Madhya 12.43
  prabhu-pade—to the lotus feet of Lord Caitanya Mahaprabhu    Madhya 9.57, Madhya 11.171, Madhya 12.8, Madhya 12.13, Madhya 17.93, Madhya 25.12
  prabhu-sange—with the Lord    Adi 16.16, Madhya 1.47, Madhya 1.254, Madhya 3.58, Madhya 17.35, Madhya 18.89
  nityananda-prabhu—Lord Nityananda Prabhu    Madhya 5.138, Madhya 5.142-143, Madhya 13.86, Antya 6.85, Antya 12.19
  prabhu kahe—the Lord inquired    Madhya 3.24, Madhya 8.245, Madhya 18.85, Antya 4.122
  prabhu kahena—the Lord replied    Adi 16.47, Adi 16.53, Madhya 15.104, Antya 5.7
  kahena prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu said    Antya 2.131, Antya 4.94, Antya 16.73
  prabhu bale—the Lord said    Adi 17.177, Madhya 3.74, Madhya 14.17
  prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu continued to speak    Madhya 18.189, Madhya 25.72, Antya 4.199
  prabhu nityananda—Lord Nityananda    Adi 1.87, Adi 6.37, Madhya 6.34
  prabhu-pada—the lotus feet of the Lord    Madhya 1.216, Madhya 6.208, Madhya 8.262
  prabhu-paya—at the lotus feet of the Lord    Adi 7.49, Madhya 15.154, Madhya 17.201
  prabhu-sange—with Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 12.39, Madhya 15.15, Antya 10.44
  prabhu-sthane—to Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 4.120, Antya 12.115, Antya 13.22
  prabhu-ajna—the order of the Lord    Madhya 4.108, Madhya 12.158, Antya 1.69
  prabhu-ajnaya—upon the order of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 1.31, Madhya 20.67, Antya 12.49
  caitanya-prabhu—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Adi 10.46, Adi 13.21
  gaura-prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 15.25, Antya 16.120
  kahe prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 15.117, Madhya 18.95
  nityananda prabhu—Lord Nityananda Prabhu    Madhya 1.93, Antya 6.126
  prabhu dekhibare—to see Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 19.109, Antya 12.7
  prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu inquired    Madhya 19.101, Antya 5.33
  prabhu kahe—Lord Nityananda Prabhu said    Antya 6.47, Antya 6.74
  prabhu kahena—the Lord said    Adi 16.51, Antya 6.191
  prabhu kahena—Sri Caitanya Mahaprabhu replied    Madhya 18.183, Antya 19.63
  prabhu lana—taking Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 9.350, Madhya 18.144
  prabhu lana—with Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 19.112, Antya 4.23
  prabhu aila—the Lord has arrived    Madhya 16.203, Madhya 17.91
  prabhu-krpa—the mercy of Lord Caitanya    Antya 1.61, Antya 6.192
  prabhu-nityananda—Nityananda Prabhu.    Madhya 12.156, Madhya 16.31
  prabhu-pase—near Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 1.28, Antya 4.121
  prabhu-paya—at the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 12.46, Antya 12.78
  prabhu-saha—with the Lord    Adi 10.129, Madhya 9.325
  prabhu-saha—with Lord Caitanya Mahaprabhu    Madhya 9.319, Antya 7.69
  prabhu-sange—in the company of Lord Caitanya    Adi 10.122, Adi 10.124-126
  prabhu-sange—in the association of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 16.234, Antya 4.114
  prabhu-sane—with Lord Caitanya Mahaprabhu    Madhya 16.92, Antya 7.143
  prabhu-sparse—by the touch of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 7.141, Madhya 20.52
  prabhu-sthane—to the place of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu.    Madhya 6.239, Antya 7.100
  prabhu-age—in front of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 6.259, Madhya 9.53
  prabhu-age—before the Lord    Madhya 12.96, Madhya 17.123
  prabhu-age—in front of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 17.199, Madhya 18.97
  prabhu-ajna—the permission of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 13.28, Antya 13.29
  antaryami prabhu—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, who could study anyone's heart    Antya 2.90
  bhakta-sange prabhu—let Sri Caitanya Mahaprabhu sit down with the devotees    Madhya 12.161
  cale prabhu—the Lord began to proceed    Madhya 3.10
  calibe prabhu—the Lord will start    Madhya 16.117
  calila prabhu—the Lord departed    Madhya 16.118
  sri-krsna-caitanya prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 8.5
  sri-krsna-caitanya-prabhu—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 5.153
  dui prabhu—the two prabhus (Nityananda and Advaita Gosani)    Adi 7.14
  dui prabhu—Lord Nityananda and Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 3.58
  dui prabhu—the two Lords    Madhya 3.61
  dui prabhu—the two prabhus (Caitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu)    Madhya 3.64
  gaura-prabhu—Lord Caitanya Mahaprabhu    Adi 13.122
  gaura-prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu, Gaurasundara    Antya 2.81
  gauranga-prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 16.236
  kahe prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu continued to request    Madhya 14.164
  kahe prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu spoke    Madhya 16.75
  mora prabhu—My Lord    Madhya 1.27
  mora sampradaye prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu is in our group    Antya 10.61
  nityananda prabhu—Lord Nityananda    Adi 5.160
  nityananda prabhu—Lord Sri Nityananda Prabhu    Madhya 7.74
  nityananda-prabhu—of the name Nityananda Prabhu    Adi 11.18
  nityananda-prabhu—of Lord Nityananda    Adi 11.47
  nityananda-prabhu—Lord Nityananda    Madhya 10.126
  nityananda-prabhu kahe—Lord Nityananda Prabhu replied    Madhya 7.15
  nityananda-prabhu-thani—from Srila Nityananda Prabhu    Antya 4.232
  prabhu bale—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu replied    Adi 10.20
  prabhu bale—Lord Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 3.67
  prabhu bale—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu said    Antya 6.324
  prabhu balena—the Lord said    Adi 17.145
  prabhu balena—Lord Caitanya Mahaprabhu says    Madhya 3.90
  prabhu balena—Sri Caitanya Mahaprabhu said    Antya 15.91
  prabhu bolaila—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu called    Antya 4.117
  prabhu bolanache—the Lord has called    Antya 4.119
  prabhu bolaya—the Lord calls    Antya 6.48
  prabhu chadaileha—even though the Lord causes separation    Madhya 15.154
  prabhu darasana—visiting Sri Caitanya Mahaprabhu.    Madhya 16.176
  prabhu dekhi—after seeing the Lord    Madhya 11.186
  prabhu dekhi—after seeing the Lord there    Antya 1.83
  prabhu dekhi—by seeing Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 9.10
  prabhu dekhibare—to see Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 17.101
  prabhu dekhibare—to see the Lord    Antya 2.38
  prabhu dekhite—to see Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 16.13
  prabhu gela—Sri Caitanya Mahaprabhu left    Antya 12.123
  prabhu haite—from the Lord.    Adi 10.77
  prabhu hase—Sri Caitanya Mahaprabhu began to laugh    Madhya 15.279
  prabhu jane—the Lord knows    Madhya 3.66
  prabhu kahe—the Lord began to speak    Adi 7.106
  prabhu kahe—Sri Caitanya replied    Madhya 6.63
  prabhu kahe—Lord Sri Caitanya replied    Madhya 8.186
  prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu confirmed    Madhya 8.196
  prabhu kahe—the Lord Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 11.173
  prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu further inquired    Madhya 18.109
  prabhu kahe—Sri Caitanya Mahaprabhu spoke    Madhya 19.136
  prabhu kahe—Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 20.68
  prabhu kahe—the Lord advised    Madhya 25.198
  prabhu kari dila—gave as my Lord and master.    Adi 5.216
  prabhu krpa—of the mercy of the Lord    Madhya 16.106
  prabhu lana—taking the Lord    Madhya 17.86
  prabhu laye—taking the Lord    Madhya 3.21
  prabhu lagi—for the sake of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 16.148
  prabhu lagi—for Nityananda Prabhu    Antya 6.56
  prabhu namaskari—after offering obeisances to Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 11.184
  prabhu nidra gele—when Sri Caitanya Mahaprabhu is asleep    Antya 12.147
  prabhu nisedhila—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu forbade.    Madhya 16.130
  prabhu nityananda—Lord Nityananda Prabhu    Adi 5.125
  prabhu na khaile—as long as the Lord does not eat    Antya 11.85
  prabhu nace—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu dances    Antya 19.100
  prabhu pravesite—for the entrance of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 15.206
  prabhu pritye—because of the mercy of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 4.233
  prabhu puche—the Lord inquires    Madhya 8.244
  prabhu paya—at the lotus feet of the Lord    Madhya 12.129
  prabhu sane—with Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 3.209-210
  prabhu vidaya dila—the Lord bade them farewell    Madhya 16.151
  prabhu age—before the Lord    Madhya 12.99
  prabhu age—in front of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 2.134
  prabhu aila—Lord Sri Caitanya Mahaprabhu has come back    Antya 6.16
  prabhu ajna—the Lord's permission    Madhya 11.40
  prabhu ajna dila—but the Lord advised him    Adi 16.16
  prabhu ajna dila—Your Lordship has ordered me    Madhya 24.324
  prabhu ajnaya—upon the order of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 1.34
  prabhu-anga cate—began to lick the body of the Lord    Madhya 17.198
  prabhu-ange—over the body of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 12.104
  prabhu-ajnaya—upon the order of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 1.49
  prabhu-bhangi—a sport of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 2.159
  prabhu-bhakta-gana—to the devotees of the Lord    Antya 14.4
  prabhu-bhakta-gana-madhye—among the intimate devotees of the Lord    Madhya 12.68
  prabhu-bhrtya—the master and the servant    Madhya 6.228
  prabhu-bhrtya—the servant and the master    Madhya 8.22
  prabhu-carane—at the lotus feet of the Lord    Antya 7.80
  prabhu-caritra—pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 18.223
  prabhu-cikirsitam—the desire of Lord Visnu as Vamanadeva    SB 8.21.26
  prabhu-darasane—to see Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 15.271
  prabhu-darasane—simply by seeing Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 19.109
  prabhu-datta—given by the Lord    Antya 4.144
  prabhu-gana—the devotees of Lord Caitanya    Adi 10.55
  prabhu-gane—in the associates of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 3.45
  prabhu-guna—the transcendental qualities of the Lord    Madhya 17.148
  prabhu-gune—by the quality of the Lord    Madhya 11.187
  prabhu-jnana—considering His master    Adi 6.42
  prabhu-jnana—knowledge as master    Adi 6.99
  prabhu-kantha—the neck of the Lord    Adi 8.75
  prabhu-kantha-dhvani—the musical voice of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 17.197
  prabhu-kara—the hand of the Lord.    Madhya 13.166
  prabhu-karne—in the ear of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 17.221
  prabhu-krpa—the mercy of the Lord    Madhya 12.9
  prabhu-krpa—the Lord's mercy    Madhya 19.52
  prabhu-krpa—Lord Caitanya's mercy    Antya 1.208
  prabhu-krpa—the mercy of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 2.148
  prabhu-krpa-patra—very dear to the Lord    Antya 2.158
  prabhu-mastake—on the head of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 15.28
  prabhu-mate—into the cult of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 9.45
  prabhu-mukha-madhuri—the sweetness of the face of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 11.55
  prabhu-mukhe—in the mouth of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 1.60
  prabhu-nityananda—Lord Nityananda Prabhu    Madhya 13.31
  prabhu-nityananda—Lord Nityananda.    Antya 10.59
  prabhu-nityananda-daya—the mercy of Lord Nityananda Prabhu.    Adi 5.230
  prabhu-pada—the lotus feet of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 9.103
  prabhu-pada—Sri Caitanya Mahaprabhu's lotus feet    Madhya 15.290
  prabhu-pada—the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 2.147
  prabhu-pada dhari—catching the feet of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 14.6
  prabhu-pada dhari—catching hold of the lotus feet of the Lord    Madhya 16.279
  prabhu-pada paila—achieved the shelter of the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu.    Antya 2.166
  prabhu-pada-aghate—by the kicking of Lord Jagannatha    Madhya 13.12
  prabhu-pade—under the shelter of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 10.184
  prabhu-pade—at the feet of Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 15.259
  prabhu-pade—unto the lotus feet of Lord Caitanya    Madhya 20.89
  prabhu-pade—at the feet of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 1.215
  prabhu-pade milaila—got to meet Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 2.90
  prabhu-paya—at the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 17.169
  prabhu-priya—the most dear to the Lord    Adi 10.64
  prabhu-prana tara—his life and soul was Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 3.4-5
  prabhu-pasa—in the presence of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 15.186
  prabhu-pasa—to Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 6.16
  prabhu-pasa chila—remained with Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 13.119
  prabhu-pasa aila—came to Sri Caitanya Mahaprabhu.    Antya 8.62
  prabhu-pase—to Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 10.112
  prabhu-pase—the place of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 1.38
  prabhu-pase—in the association of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 2.84
  prabhu-pase—before Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 8.71
  prabhu-pase—to Nityananda Prabhu    Antya 12.24
  prabhu-pache—behind the Lord    Madhya 13.87
  prabhu-pache-pache—following the Lord    Madhya 3.11
  prabhu-pada-tale—at the lotus feet of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 19.68
  prabhu-pada-upadhana—the pillow of Sri Caitanya Mahaprabhu's legs    Antya 19.69
  prabhu-padera—of the Lord of the prabhus    Madhya 10.23
  prabhu-rupa kari—accepting as Sri Caitanya Mahaprabhu Himself    Madhya 12.38
  prabhu-sanga—association of the Lord    Madhya 9.107
  prabhu-sange—in the company of Lord Caitanya Mahaprabhu    Adi 10.118
  prabhu-sange—along with the Lord    Adi 17.102
  prabhu-sange—with Lord Caitanya    Madhya 5.145
  prabhu-sange—with Lord Sri Caitanya Prabhu    Madhya 16.82
  prabhu-sange—along with Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 13.105
  prabhu-sange rahe—remains with Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 18.90
  prabhu-sane—with the Lord    Antya 3.4-5
  prabhu-sane—with Sri Caitanya Mahaprabhu.    Antya 16.40
  prabhu-sannidhana—near Sri Caitanya Mahaprabhu.    Madhya 19.60
  prabhu-seva—service of the Lord    Adi 10.122
  prabhu-sparse—because of being touched by the Lord    Madhya 12.63
  prabhu-sthiti—the situation of the Lord.    Antya 15.5
  prabhu-sthane—in Jagannatha Puri, where the Lord was staying    Adi 10.54
  prabhu-sthane—in the hand of Lord Caitanya Mahaprabhu.    Adi 12.30
  prabhu-sthane—before the Lord    Adi 17.129
  prabhu-sthane—to the place of Lord Caitanya    Madhya 1.183
  prabhu-sthane—to the place where Sri Caitanya Mahaprabhu was residing    Madhya 6.251
  prabhu-sthane—before Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 10.71
  prabhu-sthane—in the presence of Lord Caitanya Mahaprabhu    Madhya 11.3
  prabhu-sthane—under the care of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 4.51
  prabhu-sthane—at the shelter of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 4.206
  prabhu-sthane aila—came to Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 2.148
  prabhu-sthane aila—came to Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 3.9
  prabhu-tattva-jnata—a knower of the true identity of Sri Caitanya Mahaprabhu.    Madhya 6.18
  prabhu-vidyamane—in the presence of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 5.33
  prabhu-vilokane—seeing of Sri Caitanya Mahaprabhu.    Madhya 25.175
  prabhu-visaye—unto Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 7.89
  prabhu-visaye—in regard to Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 12.56
  prabhu-vakya—the words of Lord Caitanya    Adi 17.104
  prabhu-vakye—on the request of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 19.97
  prabhu-varta paila—got information of the Lord's itinerary    Madhya 25.203
  prabhu-age—in front of the Lord    Madhya 11.58
  prabhu-age—before Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 16.180
  prabhu-age kahe—said before the Lord    Madhya 18.181
  prabhu-ajna—the order of my Lord    Adi 5.198
  prabhu-ajna—direct order of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 11.114
  prabhu-ajna—the order of Lord Nityananda Prabhu    Antya 6.145
  prabhu-ajna—the permission of Your Lordship    Antya 13.25
  prabhu-ajna lana—after taking permission from Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 9.107
  prabhu-ajna lana—taking the permission of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 12.86
  prabhu-ajna mani—accepting the order of Sri Caitanya Mahaprabhu.    Antya 1.127
  prabhu-ajna pana—getting the order of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 1.125
  prabhu-ajnaya—under the order of the Lord    Adi 10.117
  prabhu-ajnaya—by the order of the Lord    Madhya 1.25
  prabhu-ajnaya—under the order of my spiritual master    Madhya 10.134
  prabhu-ajnaya—upon the order of Sri Caitanya Mahaprabhu: rupa    Antya 1.34
  prabhu-thani—to the place of Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 1.27
  prabhu-thani—before Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 12.105
  prabhu-thani—unto Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 16.89
  purna-aisvarya-prabhu-jnana—knowledge of the full opulences of the Supreme Personality of Godhead    Madhya 19.219
  rahena prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu remained    Antya 12.128
  sarva-jna prabhu—the omniscient Lord Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 12.168
  sarvajna prabhu—the Lord is omniscient    Antya 12.40
  sei prabhu—that Personality of Godhead    Antya 4.46
  sevaka-prabhu—the servant and the master    Antya 4.135
  tusta prabhu—the Lord is very much satisfied    Adi 10.32
  utha prabhu—my dear Lord, please get up    Antya 14.75
  uthila prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu got up    Madhya 9.327
  vasila prabhu—the Lord sat down    Madhya 14.43
  vrndavana calila prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu has departed for Vrndavana    Madhya 19.31
  amara prabhu—my Lord    Antya 7.151
  ara prabhu duijana—and the other two (Nityananda and Advaita) are two prabhus (masters)    Adi 7.14