Meaning of the Sanskrit Word: prabha

  prabha—the effulgence    Adi 2.14, Madhya 20.160
  prabha—Prabha    SB 4.13.13
  prabha—sunshine    SB 4.31.16
  prabha—by the effulgence    SB 5.25.4
  prabha—the sunshine    SB 9.15.40
  prabha—rays    Adi 5.32

Compound Sanskrit Words Containing: prabha

  anga-prabha—bodily effulgence    Adi 2.6
  sarat-amanda-candra-prabha—like the shine of the full moon in the autumn    Antya 1.191
  prabha-visnuna—by the all-powerful.    SB 1.12.16
  prabha asmi—I am the light    Bg 7.8
  prabha-sutah—sons of Prabha.    SB 4.13.13