Meaning of the Sanskrit Word: pasyami

  pasyami—I see    Bg 11.15, Bg 11.16, Bg 11.19, SB 3.17.30, SB 3.29.33, Madhya 25.36
  pasyami—do I see    SB 3.9.3, Antya 5.124-125
  pasyami—I foresee    Bg 1.30
  pasyami—see    Bg 6.33
  pasyami—I can see    SB 5.5.23
  pasyami—I can practically see    SB 7.13.32
  pasyami—we see directly    SB 8.6.9
  pasyami—I see    Bg 11.17

Can't find any compound Sanskrit words containing pasyami.