Meaning of the Sanskrit Word: parikara

  parikara—associates.    Adi 7.8, Adi 10.12, Adi 10.61

Compound Sanskrit Words Containing: parikara

  gåha-parikara—all counted in one family.    Adi 10.9
  parikara-gaëa—associates    Adi 7.9