Meaning of the Sanskrit Word: paricchede

  paricchede—in the chapter    Adi 17.327
  prathama paricchede—in the First Chapter    Adi 17.313, Madhya 25.243, Antya 20.103
  dvitīya paricchede—in the Second Chapter    Adi 17.314, Madhya 25.244
  tṛtīya paricchede—in the Third Chapter    Adi 17.315, Madhya 25.245
  aṣṭādaśa paricchede—in the Eighteenth Chapter    Antya 20.134
  ei paricchede—in this chapter    Antya 19.101
  eka-paricchede—in one chapter    Antya 13.136-137
  ṣaṣṭha paricchede—in the Sixth Chapter    Adi 17.319
  pañca-viṁśati paricchede—in the Twenty-fifth Chapter    Madhya 25.262
  pañcadaśa-paricchede—in the Fifteenth Chapter    Antya 20.126
  saptama paricchede—in the Seventh Chapter    Adi 17.320
  saptama-paricchede—in the Seventh Chapter    Antya 20.114
  viṁśa-paricchede—in the Twentieth Chapter    Antya 20.138
  viṁśati paricchede—in the Twentieth Chapter    Madhya 25.258

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z