Meaning of the Sanskrit Word: parasya

  parasya—of the Supreme    SB 2.10.45, SB 3.7.38, SB 3.32.8, SB 4.11.20, SB 4.24.79, SB 5.20.17, SB 8.11.1, SB 8.20.25-29, Adi 5.83, Madhya 20.110 (and more...)
  parasya—of the transcendence    SB 1.3.38, SB 1.5.21, SB 7.9.9
  parasya—of the Supreme Lord    SB 3.25.37, SB 6.5.33
  parasya—of another    SB 3.29.26, Antya 1.195
  parasya—to others    Bg 17.19
  parasya—of the great personality    SB 2.6.12
  parasya—of the Lord    SB 2.6.42
  parasya—of the pure soul    SB 2.9.1
  parasya—regarding the Supreme Personality of Godhead    SB 3.8.3
  parasya—of the cause    SB 3.26.49
  parasya—of consciousness, spirit    SB 3.27.18
  parasya—the chief    SB 3.29.4
  parasya—of others    SB 4.25.33
  parasya—beyond    SB 5.3.4-5
  parasya—the Transcendence    SB 6.3.17
  parasya—the Supreme Personality of Godhead    SB 7.1.25
  parasya—very difficult to understand    SB 8.7.34
  parasya—transcendental    SB 9.18.12-14
  parasya—of the Personality of Godhead, who is beyond the material world    SB 9.24.57
  parasya—of the illumination    Madhya 20.110
  pārasya—from Pāra    SB 9.21.24
  ananta-pārasya—of the unlimited    SB 1.5.16
  parasya api—another’s self    SB 4.22.29
  parasya puṁsaḥ—of the Supreme Person    SB 8.12.43

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z