Meaning of the Sanskrit Word: paramah

  paramah—supreme    Bg 12.10, SB 1.17.16, SB 4.26.22, Adi 2.107, Madhya 8.137, Madhya 20.154, Madhya 21.35, Madhya 24.78
  paramah—the supreme    SB 3.11.4, SB 3.16.18, SB 6.4.33, SB 7.8.8, SB 8.22.5, SB 8.24.46, SB 8.24.48, Adi 5.155
  paramah—the highest    SB 1.1.2, Adi 1.91, Madhya 24.100, Madhya 25.149
  paramah—perfect    Bg 6.32
  paramah—greatest    SB 3.1.27
  paramah—very, very    SB 4.8.53
  paramah—the supreme shelter    SB 8.22.8
  paramah—ultimate    SB 10.5.30
  paramah—supreme, highest, always engaged with all senses    SB 10.10.42
  paramah—the greatest of all    SB 10.13.57
  paramah—the highest goal of life    Bg 16.11-12

Compound Sanskrit Words Containing: paramah

  bhakti-paramah—those engaged in devotional service    NoI 10
  mat-paramah—concerning Me, the Supreme    Bg 11.55
  mat-paramah—taking the Supreme Lord as everything    Bg 12.20
  mat-paramah—accepting Me as the Supreme or the ultimate goal of life    Madhya 23.113