Meaning of the Sanskrit Word: parakasa

  parakāśa—manifestation.    Adi 14.65, Adi 17.7, Madhya 18.18, Madhya 20.191, Madhya 20.218, Antya 7.14
  parakāśa—becomes manifest.    Antya 3.184
  catuḥ-vyūha-parakāśa—manifestation of quadruple expansions    Madhya 20.193

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z