Meaning of the Sanskrit Word: nyasi

  nyāsī—a sannyāsī    Madhya 8.128
  nyāsī—sannyāsī    Madhya 11.191
  nyāsi-śiromaṇi—the best of the sannyāsīs, Śrī Caitanya Mahāprabhu.    Madhya 9.280
  nyāsi-śiromaṇi—the crown jewel of the sannyāsīs, Śrī Caitanya Mahāprabhu.    Antya 11.102
  nyāsi-cūḍāmaṇi—the supreme sannyāsī.    Antya 14.81

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z