Meaning of the Sanskrit Word: nirmamah

  nirmamah—without a sense of proprietorship    Bg 2.71, Bg 12.13-14, Madhya 23.106-107
  nirmamah—without ownership    Bg 3.30
  nirmamah—without proprietorship    Bg 18.51-53
  nirmamah—uninterested    SB 1.15.40
  nirmamah—without material affection    SB 3.24.44
  nirmamah—but without taking them seriously.    SB 7.14.6
  nirmamah—without a sense of proprietorship    SB 3.32.6

Can't find any compound Sanskrit words containing nirmamah.