Meaning of the Sanskrit Word: nirjana

  nirjana—solitary    Madhya 1.79, Madhya 16.270, Antya 3.168
  nirjana—secluded.    Madhya 10.21

Compound Sanskrit Words Containing: nirjana

  nirjana-vane—in a solitary forest    Madhya 17.25, Antya 3.100
  nirjana sthäna—very solitary place    Madhya 6.65
  nirjana vana-pathe—on a solitary forest path    Madhya 25.222
  nirjana-väsé—living in a solitary place    Antya 9.64