Meaning of the Sanskrit Word: niketam

  niketam—under    SB 1.4.11
  niketam—reservoir    SB 3.2.29
  śrī-niketam—the shelter of the goddess of fortune    SB 3.4.6, SB 4.1.57
  bhagavat-priya-niketam—devotees of the Lord    SB 5.10.8
  śrī-niketam—a lotus    SB 3.28.30
  tat-niketam—the residence of Lord Viṣṇu    SB 8.19.11

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z