Meaning of the Sanskrit Word: nibaddha

  nibaddhā—engaged    SB 1.6.24
  nibaddha-akṣān—by binding the eyes    SB 8.11.4
  sneha-nibaddha-dhīḥ—because of an intense spirit of love    SB 10.11.20

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z