Meaning of the Sanskrit Word: navadvipa

  navadvīpa—the place of the name Navadvīpa    Adi 13.30
  navadvīpa—of the name Navadvīpa    Adi 13.33
  navadvīpa—the whole city of Navadvīpa    Adi 17.211
  navadvīpa—Navadvīpa    Madhya 9.294
  navadvīpa haite—from Navadvīpa.    Madhya 3.157
  navadvīpa āila—came to Navadvīpa    Antya 2.160
  navadvīpa-vāsī—the inhabitants of Navadvīpa    Madhya 3.153-155
  navadvīpa-vāsī—all the inhabitants of Navadvīpa    Madhya 3.188

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z