Meaning of the Sanskrit Word: nandi

Compound Sanskrit Words Containing: nandi

  nandi-sloka—the introductory verses    Antya 1.174, Antya 5.111
  cakora-nandi—pleasing to the cakora birds    Antya 1.175
  dui nandi—two invocations of good fortune    Antya 1.71
  dvitiya nandi—the second introductory verse    Antya 1.176
  nandi-vardhanah—increasing pleasures    SB 4.16.18
  nandi-sloka—introductory verse    Antya 1.35
  nandi-sloka pada—please recite the introductory verse    Antya 1.127
  nandi-vyavahara—treatment of the introduction.    Antya 1.172