Meaning of the Sanskrit Word: namani

  nāmāni—names    SB 1.5.36, SB 4.12.21, SB 4.25.46, SB 10.8.15
  nāmāni—different names    SB 3.12.8, SB 3.12.14
  nāmāni—the names    SB 3.16.5, SB 6.6.10-11
  nāmāni—all the names    SB 6.6.24-26, SB 9.6.12
  nāmāni—His names    SB 1.3.37
  nāmāni—transcendental names, etc.    SB 1.5.11
  nāmāni—the holy name, fame, etc.    SB 1.6.26
  nāmāni—transcendental names    SB 3.9.15
  nāmāni—possessing names    SB 5.2.21
  nāmāni—transcendental holy names    SB 6.4.33
  nāmāni—His transcendental names    SB 10.2.37
  nāmāni—holy names    Madhya 23.37
  putra-nāmāni—possessing the names of his sons    SB 5.20.25
  rūpa-nāmanī—forms and names    SB 1.10.22
  tat-nāmāni—having names according to their names    SB 5.20.9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z