Meaning of the Sanskrit Word: nabheh

  nābheḥ—from the navel    SB 3.20.16, SB 7.9.33, SB 9.1.9
  nābheḥ—King Nābhi    SB 1.3.13
  nābheḥ—by Mahārāja Nābhi    SB 2.7.10
  nābheḥ—from the abdomen    SB 3.6.27
  nābheḥ—Nābhi    SB 5.4.6
  nābheḥ—besides Mahārāja Nābhi    SB 5.4.7
  nābheḥ priya-cikīrṣayā—to please King Nābhi    SB 5.3.20

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z