Meaning of the Sanskrit Word: muktasya

  muktasya—of the liberated    Bg 4.23
  daiva-muktasya—by chance having escaped    SB 5.9.13

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z