Meaning of the Sanskrit Word: mriyamanah

  mriyamāṇaḥ—dying    SB 6.3.24, Antya 3.64, Antya 3.187
  mriyamāṇaḥ—at the point of death    SB 4.29.76-77
  mriyamāṇaḥ—being dead    SB 5.14.12
  mriyamāṇaḥ—while dying    SB 6.2.13
  mriyamāṇaḥ—at the time of death    SB 6.2.49
  mriyamāṇaḥ—although on the verge of death    SB 9.21.14
  na mriyamāṇaḥ—not dying    SB 5.26.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z