Meaning of the Sanskrit Word: mastake

  mastake—on the head    Madhya 19.86, Antya 11.79, Antya 13.51
  mastake—on my head    Madhya 2.94
  mastake bāndhila—I bound on my head    Antya 13.60
  mastake lāgāya—smears over the head    Antya 12.106
  prabhu-mastake—on the head of Śrī Caitanya Mahāprabhu    Madhya 15.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z