Compound Sanskrit Words Containing: manv

  yuga-manv-antara-avatāra—the yuga and manv-antara incarnations    Adi 4.11-12

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z