Meaning of the Sanskrit Word: mantrera

  mantrera—of the mantra    Adi 17.212
  mahā-mantrera—of the supreme hymn    Adi 7.83

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z