Compound Sanskrit Words Containing: manane

  kṛṣṇa-manane—in meditation on Kṛṣṇa    Madhya 24.146, Madhya 24.224

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z