Meaning of the Sanskrit Word: makaradhvaja

  makaradhvaja—of the name Makaradhvaja    Adi 10.24
  makaradhvaja-kara—Makaradhvaja Kara    Antya 10.40

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z