Meaning of the Sanskrit Word: maitrah

  maitrah—friendly    Bg 12.13-14, SB 3.27.8, SB 6.2.36-37, Madhya 23.106-107
  maitrah—worshiping the demigods    SB 1.13.31
  maitrah—very friendly to everyone    SB 5.4.14
  maitrah—a real friend    SB 7.5.56-57

Compound Sanskrit Words Containing: maitrah

  krta-bhuta-maitrah—having become friendly to everyone    SB 5.13.20