Meaning of the Sanskrit Word: lavanga

  lavaṅga—cloves    Madhya 3.103, Madhya 15.254, Antya 10.29-30, Antya 16.108-109
  lalita-lavaṅga-latā—beginning with the words lalita-lavaṅga-latā    Antya 19.84

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z