Meaning of the Sanskrit Word: lag

  lāg—contact    Madhya 9.341, Madhya 20.12
  lāg la-ilā—began to follow    Madhya 25.178
  lāg nā pāila—he could not contact them.    Antya 1.39
  lāg pāñāchi—I have caught    Antya 6.50
  tora yadi lāg pāiye—if I get the opportunity to meet you    Antya 19.46

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z