Compound Sanskrit Words Containing: labdhaye

  bodha-labdhaye—for obtaining knowledge    Madhya 22.22, Madhya 24.140, Madhya 25.31
  tuṇḍa-āvalī-labdhaye—to achieve many mouths    Antya 1.99, Antya 1.120
  ātma-labdhaye—for self-realization.    SB 7.7.40

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z