Meaning of the Sanskrit Word: kundam

  kuṇḍam—bathing place    Adi 4.215, Madhya 8.99
  kuṇḍam—lake    Madhya 18.8, NoI 11
  rādhā-kuṇḍam—a place called Rādhā-kuṇḍa    NoI 9

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z