Meaning of the Sanskrit Word: kulasya

  kulasya—of the family    Bg 1.41
  brāhmaṇa-kulasya—to the brāhmaṇas of the universe.    SB 5.22.15
  yadu-kulasya—of the dynasty of King Yadu    SB 1.15.32

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z