Meaning of the Sanskrit Word: ksayam

  ksayam—diminution    SB 4.12.13
  ksayam—distracted    Bg 18.25
  ksayam—destruction    SB 4.7.47
  ksayam—abode    SB 4.28.23
  ksayam—the planet    SB 5.1.21

Compound Sanskrit Words Containing: ksayam

  sva-ksayam—his own abode    SB 1.15.49
  yadu-kula-ksayam—annihilation of the Yadu dynasty.    SB 1.13.12
  yama-ksayam—to the place of Yamaraja, the superintendent of death.    SB 7.8.5