Meaning of the Sanskrit Word: ksaya

  ksaya—destruction    Adi 17.182, Adi 17.266, Madhya 15.107, Madhya 22.51, Antya 3.61
  ksaya—diminished.    Adi 10.51
  ksaya—to destruction.    Adi 14.31
  ksaya—lost.    Adi 16.59
  ksaya—vanquished.    Adi 17.96
  ksaya—dissipation    Antya 3.185
  ksaya—loss.    Antya 9.47

Compound Sanskrit Words Containing: ksaya

  bhava-ksaya—stoppage of repetition of birth and death    Adi 8.28
  bhava-ksaya—annihilation of material existence    Madhya 20.142
  haila ksaya—is now vanquished    Madhya 15.276
  haya ksaya—become null and void.    Adi 16.69
  haya ksaya—there is destruction    Madhya 15.178
  haya ksaya—there is dissipation.    Antya 3.183
  haya ksaya—becomes nullified    Antya 5.45-46
  kailun saba ksaya—have annihilated all    Madhya 13.156
  kare ksaya—vanquish    Antya 16.121-122
  ksaya-krt—destroyer    Bg 11.32
  ksaya-unmukha—on the point of destruction    Madhya 22.45
  kula-ksaya—in killing the family    Bg 1.37-38
  kula-ksaya—the destruction of a dynasty    Bg 1.37-38
  punya ksaya—destruction of piety    Adi 5.206
  papa-ksaya—destruction of sins    Adi 3.64
  papa-ksaya—nullifying of sinful activities    Adi 17.217
  papa-ksaya—destruction of sinful reactions    Adi 17.263
  papa-ksaya—disappearance of all reactions to sinful activities    Antya 3.177
  samsara-ksaya—annihilation of bondage to the material world    Antya 3.70
  samsarera ksaya—annihilation of entanglement in the material world    Madhya 15.109
  samsarera ksaya—deliverance from material bondage    Antya 3.63
  saba ksaya gela—the effects of all those offenses have been destroyed.    Madhya 25.75
  tapa-ksaya—reduction of temperature.    Madhya 4.160
  yaya ksaya—becomes vanquished.    Madhya 22.49