Meaning of the Sanskrit Word: ksata

  ksata—injuries    Madhya 2.7, Antya 19.59
  ksata—decreased    SB 1.8.5
  ksata—dwindling    SB 3.1.9
  ksata—wiped out    SB 3.16.7
  ksata—is impaired    SB 3.16.10
  ksata—bitten    SB 3.31.6
  ksata—and cuts    SB 6.11.12
  ksata—injury    Madhya 13.166

Compound Sanskrit Words Containing: ksata

  ksata haila—became injured    Madhya 17.222
  ksata haya—there was injury    Antya 19.64
  ksata-ja—blood    SB 4.18.21
  ksata-asrava—blood coming out from the injuries    SB 3.18.19
  ksata-uttham—coming forth from injuries    Antya 19.76