Meaning of the Sanskrit Word: ksara

  ksara—salt    SB 5.1.33
  ksara—the salt ocean    SB 7.4.17

Compound Sanskrit Words Containing: ksara

  ksara-bindu—like a drop of alkali.    Antya 1.179
  ksara-kardamah—Ksarakardama    SB 5.26.7
  ksara-samudram—the ocean of salt water    SB 5.17.6
  ksara-udadhina—by the ocean of salt water    SB 5.20.2