Meaning of the Sanskrit Word: kona

  kona—some    Adi 4.170, Adi 4.261, Adi 5.166, Adi 8.47, Adi 12.67, Adi 13.52, Adi 13.85, Adi 17.267, Madhya 1.237, Madhya 2.38 (and more...)
  kona—any    Adi 12.16, Madhya 1.69, Madhya 9.130, Madhya 17.18, Madhya 17.75, Madhya 25.92, Antya 4.56, Antya 6.324, Antya 12.73, Antya 16.142
  kona—what    Adi 6.77, Madhya 8.248, Madhya 8.281
  kona—somehow or other    Adi 12.30
  kona—which kind    Adi 17.134
  kona—which    Madhya 8.251
  kona—someone    Madhya 20.302
  kona bhāgye—by some good fortune    Madhya 22.43, Madhya 23.9, Antya 5.5
  kona dine—some days.    Adi 10.156, Madhya 19.130, Antya 6.310
  kona jana—anyone.    Madhya 13.149, Antya 4.94, Antya 16.43
  kona brahmāṇḍe—in some universe    Madhya 20.382, Madhya 20.395
  kona kona—some    Antya 6.68, Antya 6.68
  kona kona dine—sometimes    Antya 12.90, Antya 12.90
  kona kona vaiṣṇava—some of the Vaiṣṇava devotees    Antya 10.152, Antya 10.152
  eka koṇa—one corner    Antya 10.111
  kona aṁśe—some part    Antya 3.95
  kona bhāgera—of some portion of the book    Madhya 25.243
  kona bhāgyavān—some fortunate person.    Madhya 22.152
  kona bhāgyavāne—to some fortunate person    Madhya 22.47
  kona bhāgyavāne—some fortunate men.    Antya 6.82
  kona bhāgye—by fortune    Madhya 22.45
  kona bhāve—in some emotion    Antya 20.7
  kona brahmāṇḍa—some universes    Madhya 21.85
  kona chala—some trick.    Antya 16.44
  kona chale—by some pretext.    Madhya 16.240
  kona chale—by some trick    Madhya 18.43
  kona deśe—in some country    Antya 18.105
  kona dine—sometimes    Antya 20.7
  kona guṇe—by some particular quality    Madhya 24.43
  kona gāna—which song    Madhya 8.250
  kona jantu—some animal    Madhya 15.60
  kona jīvera—of some living entity    Madhya 23.9
  kona kalpe—in some lifetime of Brahmā    Madhya 20.305
  kona kanyā—some of the girls    Adi 14.57
  kona karme—by some other activity    Madhya 22.51
  kona kichu—something uncommon    Adi 14.59
  kona kāraṇe—by some reason    Adi 4.38
  kona līlā—some pastimes    Madhya 20.382
  kona līlāra—some pastimes    Madhya 20.395
  kona mate—somehow or other    Madhya 19.14
  kona prakāre—by some means    Madhya 25.9
  kona prasāda—some variety of prasāda    Antya 10.108
  kona pravāsīre—to some outsider    Antya 13.61
  kona rīte—by any process    Antya 17.56
  kona sthale—at a particular place.    Antya 8.38
  kona ṭhāñi—where    Madhya 15.125
  kona-dine—some days.    Adi 10.102
  kona-janme—in some future birth    Madhya 11.24
  kona-mate—in some way    Adi 2.112
  kona-mate—somehow or other.    Madhya 9.247
  kona-prakāre—by any means    Antya 3.104
  nāhi kona—there is not any    Madhya 9.362
  nāhi kona jana—there was no one.    Antya 6.171

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z