Meaning of the Sanskrit Word: khyati

  khyāti—reputation    Adi 9.40, Madhya 4.145, Madhya 18.211, Antya 12.35
  khyāti—celebrated    Madhya 5.118, Madhya 5.133
  khyāti—acquaintance.    Madhya 6.53
  khyāti—the reputation.    Madhya 8.246
  khyāti—fame    Madhya 21.42
  khyāti—the fame    Antya 6.100
  khyāti—of fame    Antya 18.105
  kṛṣṇa-loka-khyāti—the planet known as Kṛṣṇaloka    Adi 5.16

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z