Meaning of the Sanskrit Word: khyati

  khyati—reputation    Adi 9.40, Madhya 4.145, Madhya 18.211, Antya 12.35
  khyati—celebrated    Madhya 5.118, Madhya 5.133
  khyati—acquaintance.    Madhya 6.53
  khyati—the reputation.    Madhya 8.246
  khyati—fame    Madhya 21.42
  khyati—the fame    Antya 6.100
  khyati—of fame    Antya 18.105

Compound Sanskrit Words Containing: khyati

  krsna-loka-khyati—the planet known as Krsnaloka    Adi 5.16