Meaning of the Sanskrit Word: khara

  khara—Dhenukasura    SB 2.7.34-35
  khara—sharp    SB 3.13.27
  khara—asses    SB 7.14.9
  khara—very strong    SB 10.7.24

Compound Sanskrit Words Containing: khara

  dava-usna-khara-vatah ayam—hot breath coming out exactly like fire    SB 10.12.23
  go-khara-vat—like a cow or an ass    SB 5.10.1
  khara-danda—lotus flowers    SB 4.6.29
  khara-sparsah—sharply    SB 1.14.16
  khara-trisira-dusana-mukhya-bandhun—many friends, headed by Khara, Trisira and Dusana    SB 9.10.9
  tat-khara-nala—the stem of the lotus    SB 3.8.19