Meaning of the Sanskrit Word: kariye

  kariye—I do    Adi 4.121, Adi 4.145, Adi 10.123, Adi 10.129, Adi 13.50, Adi 15.3, Madhya 1.14, Madhya 1.37, Madhya 2.47, Madhya 3.191 (and more...)
  kariye—do    Adi 13.7, Madhya 3.67, Antya 3.30, Antya 3.31, Antya 4.169
  kariye—I make    Adi 1.43, Adi 2.89, Madhya 16.177
  kariye—I offer    Adi 1.35
  kariye—I shall do    Madhya 1.21
  kariye—I perform    Madhya 6.76
  kariye bhakṣaṇa—I eat.    Antya 19.8
  kariye bhojana—I can eat.    Madhya 3.83
  kariye bhojana—I eat    Antya 3.38
  kariye bhojana—let Me eat    Antya 6.74
  kariye gaṇana—I count    Madhya 9.6
  kariye gaṇana—I count.    Antya 7.115
  kariye grahaṇe—I chant    Antya 7.83
  kariye likhana—I am writing.    Madhya 25.17
  kariye payāna—let us go.    Madhya 18.144
  kariye prakāśa—I am revealing.    Adi 4.229
  kariye sañcaya—I collect.    Madhya 9.28
  kariye sūcana—I shall present.    Madhya 4.7
  kariye sūcana—I introduce.    Antya 15.98
  kariye vicāra—I began to consider    Adi 5.198
  kariye vinaya—humbly requesting.    Antya 13.29
  samāsa kariye—make a compound word    Madhya 24.295
  tāhā kariye samartha—make them sound.    Madhya 24.293

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z