Meaning of the Sanskrit Word: karibena

  karibena—will make    Madhya 2.24, Madhya 7.148, Antya 7.105
  karibena—will do    Madhya 9.183, Madhya 17.17
  karibena—will do.    Antya 5.15
  karibena—will bestow    Antya 13.121

Compound Sanskrit Words Containing: karibena

  karibena krpa—He will bestow mercy    Madhya 11.52
  karibena krpa—He will be merciful    Antya 7.158
  karibena pravesa—will enter    Madhya 11.55
  ki karibena—what he will do    Antya 7.95
  krpa karibena—will show His mercy    Madhya 23.28
  krpa karibena—He will be merciful (to you)    Antya 2.139
  nrtya karibena—will dance    Madhya 11.54
  vasa karibena—shall propitiate    Adi 3.103
  ye karibena—whatever he would do    Antya 4.207
  alingana karibena—He will embrace    Madhya 11.57