Meaning of the Sanskrit Word: karaha

  karaha—do    Adi 16.49, Adi 17.213, Madhya 3.106, Madhya 3.206, Madhya 4.38, Madhya 4.134, Madhya 4.159, Madhya 4.163, Madhya 5.81, Madhya 6.39 (and more...)
  karaha—make    Adi 5.195, Madhya 5.68, Madhya 11.182, Madhya 14.110, Madhya 16.5, Madhya 16.116
  karaha—you do    Madhya 6.132, Madhya 6.153, Madhya 9.272, Madhya 9.277, Madhya 24.326, Antya 4.103
  karaha—please do    Adi 17.49, Madhya 2.93, Madhya 15.243
  karaha—just make    Madhya 2.41, Madhya 4.178, Madhya 5.62
  karaha—accept    Adi 15.18, Madhya 15.188
  karaha—kindly show    Madhya 1.274, Madhya 16.63
  karaha—kindly do    Madhya 3.73, Madhya 8.51-52
  karaha—just do    Madhya 3.77, Madhya 5.30
  karaha—perform    Madhya 13.131, Antya 12.141
  karaha—make    Madhya 4.83, Madhya 6.111
  karaha—arrange    Madhya 10.6, Madhya 10.27
  karaha—please show    Adi 2.33
  karaha—You give    Adi 2.42
  karaha—please give    Adi 2.64
  karaha—just put into    Adi 8.15
  karaha—you become    Adi 16.47
  karaha—give    Adi 16.54
  karaha—and perform    Adi 17.130
  karaha—kindly give    Adi 17.288
  karaha—you make    Madhya 6.140
  karaha—execute    Madhya 15.132
  karaha—You cause to do    Adi 17.271
  karaha—You make    Madhya 3.100
  karaha—You do    Madhya 13.137
  karaha—You give    Madhya 13.140
  karaha—You make Me do    Madhya 16.67

Compound Sanskrit Words Containing: karaha

  karaha gamana—go.    Adi 16.12, Antya 4.141, Antya 4.143
  karaha vicara—just consider    Madhya 4.171, Madhya 10.142
  bhaksana karaha—feed    Antya 6.51
  bhiksa karaha—accept lunch    Madhya 15.189
  bhojana karaha—kindly accept this prasada    Madhya 3.72
  bhojana karaha—just take your meal    Madhya 20.20
  karaha angikara—please accept.    Madhya 15.160
  karaha bhaksana—eat.    Antya 8.12
  karaha bhojana—take Your lunch    Madhya 15.234
  karaha bhojana—all of you eat    Antya 6.86
  karaha bhojana—take your meal.    Antya 6.208
  karaha bhojana—please eat.    Antya 10.122
  karaha bhojana—take your prasada    Antya 11.18
  karaha chedana—kindly dissipate it.    Madhya 21.64
  karaha sravana—hear.    Antya 5.8
  karaha sravana—you hear    Antya 7.94
  karaha sravane—kindly hear.    Antya 7.84
  karaha darasana—see.    Antya 16.84
  karaha darsana—watch    Antya 11.83
  karaha ganana—just try to count    Madhya 20.323
  karaha gamane—arrange to go.    Antya 3.26
  karaha hutasa—you express so much worry.    Madhya 9.186
  karaha niscaya—take it as certain.    Antya 3.198
  karaha prasada—show mercy.    Madhya 15.292
  karaha prasada—be merciful    Antya 2.123
  karaha prasada—bless me    Antya 6.133
  karaha rodana—are you crying.    Antya 8.21
  karaha samsaya—are you doubtful    Antya 3.195
  karaha sammati—kindly agree to this proposal    Madhya 16.89
  karaha santose—become happy    Antya 2.51
  karaha sevana—engage in service    Antya 13.113
  karaha smarana—you should remember    Antya 8.21
  karaha sadhana—induce to accept the service    Antya 6.165
  karaha sajana—decorate attractively.    Madhya 14.110
  karaha upadesa—You kindly instruct    Madhya 24.326
  karaha upadesa—please give instructions    Antya 3.135
  karaha visrama—stay.    Antya 3.136
  karaha visvasa—just believe it.    Antya 2.138
  karaha vicara—just try to consider.    Madhya 12.180
  karaha vicara—try to understand scrutinizingly    Madhya 25.153
  karaha vilasa—enjoy life    Madhya 25.275
  karaha vyakhyane—kindly explain.    Antya 5.113
  karaha asvadana—You must taste    Madhya 12.174
  karaha darasana—please let Me see Him    Antya 19.37
  karaha marana—please cause death.    Madhya 15.146
  karaha varjana—ask them to stop.    Madhya 14.84
  kene karaha phut-kara—why are you expressing dismay    Antya 2.70
  ksaura karaha—get shaved    Madhya 20.68
  nistara karaha more—kindly deliver me    Madhya 24.254
  na karaha—you do not make    Madhya 9.190
  na karaha vismaya—do not become astonished    Madhya 15.232
  prthak karaha racana—write separately    Antya 1.42
  tumi karaha smarana—please remember    Antya 19.7
  visvasa karaha—believe    Madhya 9.195
  ye karaha—whatever You cause to do    Madhya 24.327