Meaning of the Sanskrit Word: kanda

  kanda—trunk    SB 4.23.5
  kanda—bulbs    SB 4.28.35-36
  kanda-mūlaiḥ—and by roots.    Madhya 18.34, Antya 14.86
  kanda-mūla-phala-upahāraiḥ—by offerings of roots, bulbs and fruits    SB 5.7.11
  kriyā-kāṇḍa—ritualistic ceremonies    SB 8.5.35

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z