Meaning of the Sanskrit Word: kalya

  kalya—tomorrow    Madhya 14.107
  indriya-kalya-deham—an able body    SB 6.19.26-28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z