Meaning of the Sanskrit Word: kahiha

  kahiha—inform    Antya 3.27
  kahiha—say    Antya 12.146
  kahiha—tell    Antya 19.6

Compound Sanskrit Words Containing: kahiha

  baulake kahiha—again inform the baula, Sri Caitanya Mahaprabhu    Antya 19.21, Antya 19.21
  baulake kahiha—please inform Sri Caitanya Mahaprabhu, who is playing the part of a madman in ecstatic love    Antya 19.20
  baulake kahiha—again inform Lord Sri Caitanya Mahaprabhu, the baula    Antya 19.20
  sivanande kahiha—speak to Sivananda Sena    Antya 2.42
  kahiha sanatane—inform Sanatana Gosvami    Antya 13.40
  kahiha tanhare—inform her    Antya 19.7
  prabhure kahiha—just inform Lord Caitanya    Antya 19.19
  sabare kahiha—inform all of them    Antya 2.43