Meaning of the Sanskrit Word: kahi

  kahi—I say    Adi 1.105, Adi 2.75, Adi 2.76, Adi 2.77, Adi 4.46, Adi 4.53, Adi 4.84, Adi 5.62, Adi 5.125, Adi 5.179 (and more...)
  kahi—I speak    Adi 1.29, Adi 2.7, Adi 2.119, Adi 4.232, Adi 7.170, Adi 10.44, Adi 11.7, Adi 12.93, Adi 13.6, Madhya 2.44 (and more...)
  kahi—speaking    Madhya 9.85, Madhya 13.159, Madhya 16.147, Antya 3.214, Antya 9.64, Antya 13.104, Antya 15.41
  kahi—saying    Adi 17.186, Madhya 6.220, Antya 3.27, Antya 4.43, Antya 10.113, Antya 17.36
  kahi—I shall speak    Adi 4.14, Adi 4.54, Adi 14.4, Madhya 8.150, Madhya 19.137
  kahi—describing    Adi 12.78, Adi 17.312, Madhya 8.129, Madhya 12.44, Madhya 15.181
  kahi—I describe    Adi 1.27, Adi 6.3, Madhya 1.10
  kahi—we say    Adi 7.140, Madhya 6.95, Madhya 8.152
  kahi—let Me say    Adi 16.47, Adi 16.53, Madhya 20.386
  kahi—I tell    Adi 1.26
  kahi—if I say    Adi 2.110, Adi 5.126
  kahi—say    Adi 16.54, Madhya 12.14
  kahi—we speak    Madhya 6.93, Antya 4.36
  kahi—let me describe    Madhya 7.53, Madhya 20.297
  kahi—speak    Madhya 8.121, Madhya 12.183
  kahi—I shall explain    Madhya 19.136, Madhya 22.4
  kahi—I shall describe    Madhya 20.223, Madhya 20.237
  kahi—I express    Adi 1.83
  kahi—I discuss    Adi 2.93
  kahi—I relate    Adi 3.112
  kahi—let me explain    Adi 5.3
  kahi—we call    Adi 7.138
  kahi—I mention    Adi 16.27
  kahi—after speaking    Adi 16.57
  kahi—explaining    Madhya 1.264
  kahi—I accept    Madhya 6.273
  kahi—discussing    Madhya 7.43
  kahi—talking    Madhya 8.262
  kahi—telling    Madhya 9.355
  kahi—chanting    Madhya 12.112
  kahi—uttering    Madhya 16.170
  kahi—I shall mention    Madhya 20.203
  kahi—let Me inform    Madhya 25.124
  kahi—I am speaking    Antya 4.183
  kahi—by speaking    Antya 13.131
  kahi—by telling    Antya 15.36

Compound Sanskrit Words Containing: kahi

  eta kahi—saying this    Adi 7.122, Adi 17.135, Madhya 1.181, Madhya 9.37, Madhya 9.151, Madhya 10.22, Madhya 10.70, Madhya 11.179, Madhya 16.168, Madhya 16.242 (and more...)
  eta kahi—speaking thus    Adi 12.43, Antya 14.55
  krsna kahi—chanting the holy name of Krsna    Madhya 16.166, Madhya 17.40
  satya kahi—I speak the truth    Madhya 10.165, Madhya 15.22
  ami kahi—I said    Adi 15.19, Madhya 11.19
  amsere kahi—I speak about that plenary expansion    Adi 5.81
  dui sloka kahi—reciting two verses    Antya 1.105
  eta kahi—thus saying    Madhya 2.44
  eta kahi—speaking in this way    Madhya 6.236
  eta kahi—speaking so much    Madhya 25.46
  eta kahi—after speaking that    Madhya 25.164
  govindere kahi—by asking Govinda    Antya 13.12
  kahi satya-vani—I am speaking the truth    Madhya 20.87
  kala kahi—I say kala    Adi 5.75
  krsna krsna kahi—while chanting "Krsna, Krsna"    Madhya 12.112
  krsna krsna kahi—chanting the holy name of Krsna    Madhya 17.29
  krsna krsna kahi—uttering the holy name of Lord Krsna    Madhya 17.122
  nahi kahi—I did not say    Madhya 5.44
  taiche kahi—so I speak    Antya 5.73
  tanra mata kahi—I am speaking the opinion of Siddhartha-samhita    Madhya 20.226
  tara guna kahi—explaining his humble behavior    Antya 5.157
  ana kahi—I speak on something else    Madhya 21.146