Meaning of the Sanskrit Word: kahena

  kahena—says    Adi 2.34, Adi 2.47, Adi 12.44, Adi 17.95, Adi 17.239, Madhya 1.278, Madhya 1.281, Madhya 3.143, Madhya 5.128, Madhya 6.76 (and more...)
  kahena—said    Madhya 9.294, Madhya 16.4, Antya 3.249, Antya 12.121, Antya 12.145, Antya 15.82, Antya 18.74
  kahena—speaks    Antya 5.73, Antya 12.66, Antya 16.55, Antya 18.79
  kahena—spoke    Madhya 3.84, Antya 8.52, Antya 19.18
  kahena—He said    Madhya 9.229, Madhya 10.159, Antya 7.112
  kahena—Nityananda Prabhu narrates    Madhya 5.9
  kahena—began to say    Antya 7.160
  kahena—he says    Antya 20.87

Compound Sanskrit Words Containing: kahena

  prabhu kahena—Sri Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 19.99, Antya 6.195, Antya 7.106, Antya 12.144, Antya 13.14, Antya 19.25
  prabhu kahena—the Lord replied    Adi 16.47, Adi 16.53, Madhya 15.104, Antya 5.7
  kahena prabhu—Sri Caitanya Mahaprabhu said    Antya 2.131, Antya 4.94, Antya 16.73
  haridasa kahena—Haridasa Thakura said    Antya 3.195, Antya 3.199
  prabhu kahena—the Lord said    Adi 16.51, Antya 6.191
  prabhu kahena—Sri Caitanya Mahaprabhu replied    Madhya 18.183, Antya 19.63
  bharati kahena—Kesava Bharati replied    Adi 17.271
  sri-rupa kahena—Srila Rupa Gosvami says    Antya 1.187
  sri-rupa kahena—Srila Rupa Gosvami replies    Antya 1.211
  srivasa kahena—Srivasa Thakura replied    Madhya 11.145
  gosani kahena—Sri Caitanya Mahaprabhu replied    Antya 4.45
  haridasa kahena—Haridasa Thakura replied    Antya 3.178
  haridasa kahena—Haridasa Thakura began to explain    Antya 3.183
  kahena gosani—Sri Caitanya Mahaprabhu said    Madhya 16.245-246
  kahena tanhare—began to speak to Him.    Antya 4.73
  kahena vacana—said some words    Antya 7.155
  kahena apani—he says himself    Antya 2.24-25
  krsna kahena—Krsna said    Madhya 21.60
  pandita kahena—Gadadhara Pandita said    Antya 7.157
  pandita kahena—Jagadananda said    Antya 12.128
  prabhure kahena—spoke to the Lord    Antya 4.202
  rupa kahena—Rupa Gosvami said    Madhya 19.56
  svarupa kahena—Svarupa Damodara said    Antya 2.157
  svarupere kahena—said to Svarupa Damodara Gosvami    Antya 6.201
  tenha kahena—he said    Antya 4.24
  tenho kahena—He replied    Madhya 3.25
  tenho kahena—Bhattacarya said    Madhya 17.77
  acarya kahena—Advaita Acarya said    Antya 3.221
  amare kahena—he said unto Me    Madhya 15.144