Meaning of the Sanskrit Word: kahe

  kahe—says    Adi 2.48, Adi 2.71, Adi 2.112, Adi 2.113, Adi 2.114, Adi 2.115, Adi 3.53, Adi 3.68, Adi 3.79, Adi 4.93 (and more...)
  kahe—describes    Adi 1.110, Adi 2.121, Adi 3.114, Adi 4.277, Adi 5.235, Adi 6.120, Adi 7.121, Adi 7.171, Adi 8.85, Adi 9.55 (and more...)
  kahe—said    Adi 7.99, Adi 7.147, Adi 9.31, Adi 12.38, Adi 14.52, Adi 14.74, Adi 15.8, Adi 16.45, Adi 17.168, Adi 17.194 (and more...)
  kahe—say    Adi 5.122, Adi 6.97, Adi 7.135, Adi 14.46, Adi 17.286, Madhya 1.221, Madhya 3.172, Madhya 5.41, Madhya 6.98, Madhya 6.107 (and more...)
  kahe—it is said    Adi 7.108, Madhya 6.147, Madhya 8.88, Madhya 20.143, Madhya 21.97, Madhya 24.27, Madhya 24.66, Madhya 24.73, Madhya 24.77, Madhya 24.174 (and more...)
  kahe—He says    Adi 5.134, Adi 6.93, Adi 13.30, Madhya 4.36, Madhya 5.64, Madhya 5.70, Madhya 7.97, Madhya 7.101, Madhya 12.22, Madhya 15.273 (and more...)
  kahe—speaks    Adi 17.236, Madhya 6.57, Madhya 7.22, Madhya 14.145, Madhya 16.60, Madhya 16.289, Antya 4.52, Antya 5.65, Antya 6.37, Antya 8.45 (and more...)
  kahe—one means    Adi 2.38, Adi 3.57, Adi 3.71, Madhya 24.16, Madhya 24.19, Madhya 24.168
  kahe—replied    Adi 16.44, Adi 17.233, Madhya 11.97, Madhya 19.101, Madhya 19.104, Madhya 20.35, Antya 2.165
  kahe—they say    Adi 2.24, Adi 3.50, Madhya 1.279, Madhya 11.173, Madhya 25.52, Antya 3.53
  kahe—speak    Madhya 2.23, Madhya 9.90, Madhya 9.176, Madhya 9.293, Madhya 9.329, Antya 3.143
  kahe—it says    Madhya 6.275, Madhya 8.225, Madhya 8.226, Madhya 18.190
  kahe—spoke    Madhya 8.243, Madhya 16.157, Antya 7.53, Antya 15.12
  kahe—continued to speak    Madhya 20.62, Antya 1.157, Antya 1.183
  kahe—explains    Madhya 20.395, Madhya 25.23, Antya 3.93
  kahe—is said    Madhya 22.62, Madhya 24.148, Madhya 24.227
  kahe—tells    Adi 8.34, Madhya 4.19, Madhya 5.87
  kahe—replies    Madhya 5.21, Madhya 5.25
  kahe—began to speak    Madhya 6.190, Antya 3.175
  kahe—they said    Adi 17.204, Madhya 9.61
  kahe—he said    Adi 17.189, Antya 6.206
  kahe—chants    Madhya 12.64, Antya 1.30
  kahe—addresses    Adi 17.41, Adi 17.303
  kahe—instructs.    Madhya 21.147
  kahe—it means    Madhya 24.15
  kahe—describe    Madhya 21.106
  kahe—indicates    Madhya 20.360
  kahe—is known    Madhya 24.28
  kahe—described    Madhya 19.126
  kahe—are indicated.    Madhya 24.150
  kahe—She says    Antya 17.57
  kahe—call    Madhya 18.185
  kahe—is sometimes said    Madhya 24.200
  kahe—is understood    Madhya 24.211
  kahe—is meant    Madhya 25.33
  kahe—state    Madhya 25.100
  kahe—is trying to speak    Madhya 25.281
  kahe—discussed    Antya 4.205
  kahe—requested    Antya 6.118
  kahe—means    Antya 7.28
  kahe—informs    Antya 8.55
  kahe—stated    Antya 9.16
  kahe—requests    Antya 10.87
  kahe—submits    Antya 13.30
  kahe—utters    Antya 13.132
  kahe—began to chant    Antya 14.69
  kahe—is to be understood    Antya 16.100
  kahe—will speak    Antya 17.52
  kahe—talk    Madhya 6.15
  kahe—someone says    Adi 7.113
  kahe—recites    Adi 13.64
  kahe—she said    Adi 14.26
  kahe—declare    Adi 16.31
  kahe—is mentioned    Adi 16.63
  kahe—the paëòita says    Adi 16.91
  kahe—it is ordered    Adi 17.156
  kahe—is enjoined    Adi 17.159
  kahe—anyone who describes    Adi 17.332
  kahe—the Lord says    Madhya 1.270
  kahe—answer    Madhya 5.41
  kahe—asks    Madhya 5.148
  kahe—could say    Madhya 18.4
  kahe—mention    Madhya 6.87
  kahe—one speaks    Madhya 6.131
  kahe—it is stated    Madhya 6.139
  kahe—is stated    Madhya 8.92
  kahe—expresses    Madhya 9.239-240
  kahe—they speak    Madhya 11.209
  kahe—orders    Madhya 12.30
  kahe—was speaking    Madhya 15.121
  kahe—Lord Caitanya Mahäprabhu says    Madhya 15.130
  kahe—began to explain    Madhya 15.158
  kahe—both of them said    Madhya 16.9
  kahe—says.    Madhya 16.234
  kahe—chant    Madhya 17.221
  kähe—why    Adi 12.49

Compound Sanskrit Words Containing: kahe

  prabhu kahe—Lord Caitanya Mahäprabhu said    Madhya 6.43, Madhya 7.127, Madhya 8.191, Madhya 10.37, Madhya 10.63, Madhya 10.97, Madhya 10.137, Madhya 10.142, Madhya 10.152, Madhya 10.172 (and more...)
  prabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu says    Madhya 14.216, Madhya 15.234, Madhya 15.287, Madhya 15.291, Madhya 15.294, Madhya 16.132, Madhya 17.29, Madhya 17.129, Madhya 17.170, Madhya 18.93 (and more...)
  prabhu kahe—the Lord said    Adi 9.7, Adi 12.49, Adi 14.66, Adi 15.9, Adi 17.152, Adi 17.153, Adi 17.221, Madhya 1.73, Madhya 1.186, Madhya 3.7 (and more...)
  prabhu kahe—the Lord replied    Adi 7.64, Adi 7.71, Adi 14.54, Adi 16.33, Adi 17.159, Madhya 3.25, Madhya 3.34, Madhya 3.196, Madhya 6.122, Madhya 6.126 (and more...)
  prabhu kahe—Lord Çré Caitanya Mahäprabhu said    Madhya 8.57, Madhya 9.59, Madhya 9.111, Madhya 9.186, Madhya 9.258, Madhya 9.276, Madhya 9.332, Madhya 10.165, Madhya 11.4, Madhya 11.26 (and more...)
  räya kahe—Rämänanda Räya replied    Madhya 8.32, Madhya 8.51-52, Madhya 8.57, Madhya 8.61, Madhya 8.66, Madhya 8.71, Madhya 8.74, Madhya 8.79, Madhya 8.97, Madhya 8.104 (and more...)
  prabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu replied    Madhya 10.156, Madhya 15.188, Madhya 17.13, Madhya 18.111, Madhya 19.240, Madhya 20.56, Madhya 20.366, Antya 1.88, Antya 2.117, Antya 7.58 (and more...)
  räjä kahe—the King said    Madhya 10.10, Madhya 10.14, Madhya 10.17, Madhya 11.69, Madhya 11.75, Madhya 11.94, Madhya 11.101, Madhya 11.105, Madhya 11.108, Madhya 11.111 (and more...)
  närada kahe—Närada Muni said    Madhya 24.241, Madhya 24.244, Madhya 24.246, Madhya 24.268, Madhya 24.272, Madhya 24.279, Madhya 24.281
  prabhu kahe—Lord Çré Caitanya Mahäprabhu replied    Madhya 8.96, Madhya 10.179, Madhya 11.10, Madhya 15.106, Madhya 15.236, Madhya 25.91, Antya 7.85
  räya kahe—Rämänanda Räya says    Antya 1.129, Antya 1.134, Antya 1.147, Antya 1.156, Antya 1.172, Antya 1.182, Antya 1.183
  svarüpa kahe—Svarüpa Dämodara said    Madhya 10.123, Madhya 14.218, Antya 1.90, Antya 6.205, Antya 6.320, Antya 11.83, Antya 18.69
  vyädha kahe—the hunter replied    Madhya 24.240, Madhya 24.242, Madhya 24.244, Madhya 24.248, Madhya 24.256, Madhya 24.257, Madhya 24.279
  govinda kahe—Govinda said    Antya 6.221, Antya 10.88, Antya 10.93, Antya 10.95, Antya 11.18, Antya 12.37
  sanätana kahe—Sanätana Gosvämé said    Madhya 19.26, Madhya 20.64, Antya 4.28, Antya 4.84, Antya 4.99, Antya 13.58
  särvabhauma kahe—Särvabhauma Bhaööäcärya says    Madhya 6.88, Madhya 11.5, Madhya 12.15, Madhya 13.186, Madhya 15.189, Madhya 15.190
  teìho kahe—he said    Madhya 16.71, Madhya 20.42, Madhya 20.55, Madhya 20.87, Antya 11.23, Antya 12.23
  vipra kahe—the brähmaëa said    Madhya 9.187, Madhya 9.214, Madhya 17.166, Madhya 18.143, Madhya 18.168, Antya 3.198
  haridäsa kahe—Haridäsa said    Madhya 3.63, Antya 3.259, Antya 4.15, Antya 4.18, Antya 4.181
  haridäsa kahe—Haridäsa Öhäkura said    Madhya 11.165, Madhya 11.188, Antya 3.114-115, Antya 3.218, Antya 4.188
  närada kahe—Närada Muni replied    Madhya 24.239, Madhya 24.249, Madhya 24.255, Madhya 24.256, Madhya 24.257
  räjä kahe—the King replied    Madhya 1.180, Madhya 10.21, Madhya 25.192, Antya 9.49, Antya 9.98
  svarüpa kahe—Svarüpa Dämodara replied    Madhya 1.72, Madhya 14.140, Antya 2.98, Antya 6.273, Antya 6.283
  svarüpa kahe—Svarüpa Dämodara Gosvämé said    Madhya 17.15, Antya 5.101, Antya 5.113, Antya 13.13, Antya 18.64
  teìho kahe—he replied    Madhya 8.21, Madhya 8.126, Madhya 20.49, Madhya 25.75, Antya 5.60
  bhaööa kahe—Särvabhauma Bhaööäcärya said    Madhya 10.144, Madhya 11.102, Madhya 11.110, Madhya 15.235
  bhaööa kahe—Vallabha Bhaööa said    Antya 7.57, Antya 7.60, Antya 7.84, Antya 7.138
  bhaööäcärya kahe—the Bhaööäcärya said    Madhya 6.62, Madhya 10.172, Madhya 11.51, Madhya 11.76
  bhaööäcärya kahe—Särvabhauma Bhaööäcärya replied    Madhya 6.74, Madhya 6.128, Madhya 6.245, Madhya 10.19
  haridäsa kahe—Haridäsa replied    Antya 3.52, Antya 3.68, Antya 11.18, Antya 11.47
  käjé kahe—the Kazi replied    Adi 17.146, Adi 17.152, Adi 17.155, Adi 17.178-179
  miçra kahe—Käçé Miçra said    Madhya 11.177, Antya 9.97, Antya 9.101, Antya 9.118
  prabhu kahe—the Lord inquired    Madhya 3.24, Madhya 8.245, Madhya 18.85, Antya 4.122
  räya kahe—Çréla Rämänanda Räya says    Antya 1.137, Antya 1.180, Antya 1.187, Antya 1.203
  vipra kahe—the brähmaëa replied    Adi 14.88, Adi 16.46, Madhya 9.98, Madhya 9.182
  äcärya kahe—Advaita Äcärya said    Madhya 3.69, Madhya 3.91, Madhya 3.101, Antya 7.105
  bhaööa kahe—the Bhaööäcärya said    Madhya 11.60, Madhya 11.71, Madhya 11.112
  bhaööäcärya kahe—Särvabhauma Bhaööäcärya said    Madhya 6.187, Madhya 10.180, Madhya 16.143
  bhäraté kahe—Brahmänanda Bhäraté said    Madhya 10.162, Madhya 10.167, Madhya 10.173
  gopénätha kahe—Gopénätha Äcärya replied    Madhya 6.71, Madhya 6.73, Madhya 14.85
  gosäïi kahe—Sanätana Gosvämé said    Madhya 20.32, Madhya 20.43, Madhya 20.93
  kavi kahe—the poet said    Adi 16.49, Adi 16.53, Antya 5.114
  keho kahe—someone says    Adi 5.129, Adi 5.129, Adi 5.130
  kåñëa kahe—Lord Kåñëa says    Madhya 5.91, Madhya 5.95, Antya 7.43
  mukunda kahe—Mukunda replies    Madhya 6.21, Madhya 15.125, Madhya 15.126
  paëòita kahe—the paëòita said    Madhya 16.132, Madhya 16.134, Antya 12.134
  paëòita kahe—Jagadänanda Paëòita said    Antya 4.141, Antya 12.118, Antya 12.142
  prabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu continued to speak    Madhya 18.189, Madhya 25.72, Antya 4.199
  räya kahe—Räya replied    Madhya 8.64, Madhya 8.68, Madhya 8.76
  sabe kahe—everyone said    Madhya 12.14, Madhya 13.53, Antya 3.182
  sanätana kahe—Sanätana Gosvämé replied    Madhya 19.23, Antya 4.125, Antya 4.144
  särvabhauma kahe—Särvabhauma Bhaööäcärya replied    Madhya 6.72, Madhya 11.9, Madhya 12.181
  teìha kahe—he replied    Antya 2.70, Antya 4.122, Antya 9.20
  yei kahe—whatever he says    Madhya 7.21, Madhya 25.56, Antya 7.158
  äcärya kahe—Advaita Äcärya replied    Madhya 3.35, Madhya 3.67, Madhya 3.71
  äcärya kahe—Gopénätha Äcärya replied    Madhya 6.80, Madhya 6.81, Madhya 6.89
  bhaööa kahe—Veìkaöa Bhaööa said    Madhya 9.115, Madhya 9.157
  bhaööa kahe—Särvabhauma Bhaööäcärya replied    Madhya 9.357, Madhya 10.10
  bhaööa kahe—the Bhaööäcärya replied    Madhya 10.7, Madhya 11.106
  bhaööa kahe—Bhaööäcärya said    Madhya 15.238, Madhya 15.293
  çacé kahe—mother Çacé said    Adi 14.80, Adi 15.10
  çivänanda kahe—Çivänanda Sena said    Antya 2.70, Antya 6.260
  duìhe kahe—both of them said    Madhya 16.8, Madhya 16.93
  dämodara kahe—Dämodara said    Madhya 11.80, Madhya 14.155
  dämodara kahe—Dämodara Paëòita replied    Madhya 11.148, Antya 3.13
  éçäna kahe—Éçäna replied    Madhya 20.24, Madhya 20.35
  haridäsa kahe—Haridäsa Öhäkura replied    Antya 4.89, Antya 11.26
  jäliyä kahe—the fisherman said    Antya 18.47, Antya 18.68
  kahe prabhu—Çré Caitanya Mahäprabhu said    Madhya 15.117, Madhya 18.95
  käçé-miçra kahe—Käçé Miçra said    Madhya 10.23, Antya 9.67
  käjé kahe—the Kazi said    Adi 17.188, Adi 17.222
  miçra kahe—Jagannätha Miçra said    Adi 14.9, Adi 14.79
  miçra kahe—Jagannätha Miçra replied    Adi 14.86, Adi 14.89
  miçra kahe—Tapana Miçra said    Madhya 17.99, Madhya 20.74
  miçra kahe—Pradyumna Miçra said    Antya 5.56, Antya 5.70
  mukunda kahe—Mukunda said    Madhya 3.62, Madhya 10.156
  nityänanda kahe—Lord Nityänanda said    Madhya 3.79, Madhya 12.18
  nityänanda kahe—Nityänanda Prabhu said    Madhya 3.93, Madhya 12.30
  nä kahe—does not speak    Madhya 8.265, Antya 16.145
  paëòita kahe—Räghava Paëòita said    Madhya 15.82, Antya 6.118
  paëòita kahe—Gadädhara Paëòita said    Madhya 16.131, Antya 7.150
  prabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu inquired    Madhya 19.101, Antya 5.33
  prabhu kahe—Lord Nityänanda Prabhu said    Antya 6.47, Antya 6.74
  raghunätha kahe—Raghunätha däsa said    Antya 6.149, Antya 6.168
  raghunäthe kahe—he said to Raghunätha däsa    Antya 6.165, Antya 6.208
  rüpa kahe—Rüpa Gosvämé says    Antya 1.50, Antya 1.173
  rüpa kahe—Çréla Rüpa Gosvämé replies    Antya 1.134, Antya 1.137
  räjä kahe—the King inquired    Madhya 11.82, Madhya 15.126
  räjä kahe—the Nawab said    Madhya 19.20, Madhya 19.24
  räya kahe—Çré Rämänanda Räya said    Madhya 8.59, Antya 1.127
  räya kahe—Rämänanda Räya said    Madhya 8.121, Madhya 11.18
  sanätana kahe—Sanätana replied    Madhya 20.10-11, Madhya 20.81
  svarüpa kahe—Svarüpa replied    Madhya 14.122, Antya 1.86
  svarüpa kahe—Svarüpa Dämodara Gosvämé replied    Madhya 14.127, Antya 14.75
  särvabhauma kahe—Särvabhauma replied    Madhya 6.273, Madhya 11.42
  veçyä kahe—the prostitute said    Antya 3.108, Antya 3.135
  äcärya kahe—Bhagavän Äcärya replied    Antya 2.97, Antya 2.110
  öhäkura kahe—Jhaòu Öhäkura said    Antya 16.23, Antya 16.28
  advaita kahe—Advaita Äcärya Prabhu said    Madhya 11.135-136
  advaita kahe—Advaita Äcärya said    Madhya 12.189
  advaita kahe—Advaita Äcärya says    Madhya 15.22
  baòa-vipra kahe—the elderly brähmaëa says    Madhya 5.29
  bhakta kahe—a devotee says    Antya 3.54
  bhakta-gaëe kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu informed His devotees    Madhya 15.119
  bhaööa kahe—Veìkaöa Bhaööa replied    Madhya 9.124
  bhaööa kahe—Vallabha Bhaööäcärya said    Madhya 19.70
  bhaööäcärya kahe—Särvabhauma replied    Madhya 10.15
  bhaööäcärya kahe—the Bhaööäcärya replied    Madhya 10.28
  bhaööäcärya kahe—Bhaööäcärya said    Madhya 18.156
  bhaööäcärye kahe—said to Bhaööäcärya    Madhya 15.224
  brahmacäré kahe—Nakula Brahmacäré said    Antya 2.27
  brahmä kahe—Lord Brahmä said    Madhya 21.64
  brähmaëere kahe—He asked the brähmaëa    Madhya 5.107
  bälaka kahe—the boy said    Madhya 4.28
  çacé kahe—mother Çacédevé replied    Adi 13.83
  candraçekhara kahe—Candraçekhara said    Madhya 17.94
  choöa-vipra kahe—the younger brähmaëa replies    Madhya 5.31
  çiñya kahe—the disciples said    Madhya 6.81
  çiñya-gaëa kahe—the disciples of Särvabhauma Bhaööäcärya said    Madhya 6.80
  çivänanda kahe—Çivänanda said    Antya 6.182
  çivänanda kahe—Çivänanda Sena replied    Antya 6.251
  çrépäda kahe—Nityänanda Prabhu replied    Madhya 3.24
  çruti-puräëa kahe—the Vedic literatures and the Puräëas confirm    Madhya 25.34
  çäré kahe—the female parrot said    Madhya 17.215
  çästra kahe—Vedic literatures confirm    Madhya 20.136
  çästre kahe—in the çästra it is said    Madhya 9.258
  çästre kahe—it is stated in the revealed scriptures    Antya 3.195
  dui-jana kahe—the two persons replied    Madhya 17.8
  dämodara kahe—Paëòita Dämodara said    Madhya 12.26
  dämodara kahe—Svarüpa Dämodara Gosvämé said    Madhya 14.136
  ei kahe marma—this is the purport.    Madhya 9.362
  gopénätha-äcärya kahe—Gopénätha Äcärya replied    Madhya 6.51
  govinda kahe—Govinda replied    Antya 13.86
  guruke kahe—said to his spiritual master    Antya 8.20
  hari-däsa kahe—Haridäsa Öhäkura says    Antya 1.210
  jagadänanda kahe—Jagadänanda said    Antya 12.90
  jagannätha miçra kahe—Jagannätha Miçra replied    Adi 13.84
  jaräsandha kahe—Jaräsandha says    Antya 5.143
  kahe aviçräma—was chanting incessantly.    Antya 9.56
  kahe bhaööäcärya—Bhaööäcärya said    Madhya 15.267
  kahe gaura-räya—Çré Caitanya Mahäprabhu said    Antya 10.144
  kahe kåñëa-näma-saìkértana—chants the holy name of Kåñëa.    Antya 14.59
  kahe loka—all the people began to say    Madhya 18.97
  kahe more—they say unto Me.    Adi 4.238
  kahe nåsiàhänanda—Nåsiàhänanda began to speak    Antya 2.48-49
  kahe prabhu—Çré Caitanya Mahäprabhu continued to request    Madhya 14.164
  kahe prabhu—Çré Caitanya Mahäprabhu spoke    Madhya 16.75
  kahe puré—Rämacandra Puré began to speak    Antya 8.12
  kahe räjä—the King said    Antya 9.94
  kahe samäcära—he delivered this news.    Madhya 10.76
  kahe sanätana—Sanätana replied.    Antya 13.53
  kahe tina-bära—he uttered three times.    Madhya 17.126
  kahe vivaraëa—described the incidents.    Madhya 17.123
  kanyäre kahe—addressing the girls, the Lord would say    Adi 14.50
  keha kahe—some of the learned brähmaëas said    Madhya 25.196
  keha kichu kahe—someone says something    Antya 3.97
  khäìna kahe—Rämacandra Khän said    Antya 3.107
  kichu kahe—says something    Madhya 11.137
  kåñëa kahe—uttered the holy name of Kåñëa    Madhya 9.41
  kåñëa kahe—chant Kåñëa    Madhya 12.85
  kåñëa kahe—chant the holy name of Kåñëa    Madhya 18.206
  kåñëa kahe—Lord Kåñëa said    Madhya 21.75
  kåñëa kahe—Kåñëa said    Madhya 21.84
  kåñëa kahe—Kåñëa says    Madhya 22.38
  kåñëa kåñëa kahe—chanted the holy name of Kåñëa    Madhya 16.120
  kåñëa-näma kahe—chant the Hare Kåñëa mahä-mantra    Madhya 9.89
  kåñëadäsa kahe—Kåñëadäsa replied    Madhya 18.85
  kåñëadäsa kahe—Räjaputa Kåñëadäsa said    Madhya 18.173
  kälidäsa kahe—Kälidäsa replied    Antya 16.20
  loka kahe—people said    Madhya 18.59
  loka kahe—the sensible respectable persons said    Madhya 18.104
  loka kahe—the respectable persons replied    Madhya 18.109
  loka kahe—the people said    Madhya 18.117
  loke kahe—all people began to say    Madhya 9.314
  loke kahe—the people said    Madhya 17.161
  loke kahe—all the people replied    Madhya 18.94
  mahäprabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu said    Madhya 9.181
  mahäprabhu kahe—Lord Çré Caitanya Mahäprabhu said    Madhya 11.182
  mahäprabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu replied    Antya 7.16
  mane kahe—answered within his mind    Antya 6.194
  miçra kahe—Jagannätha Miçra began to speak    Adi 13.81
  miçra kahe—Pradyumna Miçra replied    Antya 5.31
  miçra kahe—Miçra said    Antya 9.85
  mleccha kahe—the Mohammedan replied    Madhya 18.199
  mukunda datta kahe—the devotee named Mukunda Datta said    Madhya 5.155
  mukunda datta kahe—Mukunda Datta, a devotee of Çré Caitanya Mahäprabhu, said    Madhya 16.190
  mukunda kahe—Mukunda Datta replies    Madhya 6.23
  mukunda kahe—Mukunda däsa replied    Madhya 15.115
  mukunda-datta kahe—Mukunda Datta said    Antya 6.190
  mätä kahe—mother said    Antya 12.93
  nityänanda kahe—Çréla Nityänanda Prabhu said    Madhya 12.193
  nityänanda kahe—Lord Nityänanda Prabhu said    Madhya 16.66
  nityänanda kahe—Lord Nityänanda described this    Madhya 25.247
  nityänanda-prabhu kahe—Lord Nityänanda Prabhu replied    Madhya 7.15
  nyäya kahe—the philosophers following logic say    Madhya 25.51
  nä kahe—does not say    Antya 6.230
  nä kahe—do not speak    Antya 15.42
  näradere kahe—spoke to Närada Muni    Madhya 24.277
  paòichä kahe—the superintendent said    Madhya 12.74
  prabhu kahe—the Lord began to speak    Adi 7.106
  prabhu kahe—Çré Caitanya replied    Madhya 6.63
  prabhu kahe—Lord Çré Caitanya replied    Madhya 8.186
  prabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu confirmed    Madhya 8.196
  prabhu kahe—the Lord Caitanya Mahäprabhu said    Madhya 11.173
  prabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu further inquired    Madhya 18.109
  prabhu kahe—Çré Caitanya Mahäprabhu spoke    Madhya 19.136
  prabhu kahe—Caitanya Mahäprabhu said    Madhya 20.68
  prabhu kahe—the Lord advised    Madhya 25.198
  prabhu-äge kahe—said before the Lord    Madhya 18.181
  prabhure kahe—he said to Lord Nityänanda prabhu    Antya 6.73
  prakäçänanda kahe—Prakäçänanda Sarasvaté replied    Madhya 25.81
  prema-äveçe kahe—was speaking something in ecstatic love    Antya 2.72
  puré kahe—Mädhavendra Puré inquired from the boy    Madhya 4.27
  puré kahe—Mädhavendra Puré said    Madhya 4.166
  puré kahe—Paramänanda Puré replied    Madhya 10.98
  puré-gosäïi kahe—Puré Gosäïi said    Antya 14.115
  pätaïjala kahe—the Pätaïjala philosophers say    Madhya 25.52
  päöhäna kahe—the soldiers said    Madhya 18.172
  rüpa kahe—Rüpa Gosvämé replies    Antya 1.147
  rüpa-gosäïi kahe—Rüpa Gosvämé replies    Antya 1.149
  rämadäsa kahe—Rämadäsa said    Antya 13.97
  rämänanda kahe—Rämänanda Räya said    Madhya 9.330
  rämänanda kahe—Rämänanda said    Madhya 12.49
  räya kahe—Rämänanda Räya answered    Madhya 8.245
  räya kahe—Bhavänanda Räya replied    Madhya 10.54
  räya kahe—Rämänanda Räya inquired    Antya 1.123
  räya kahe—Çréla Rämänanda Räya further inquires    Antya 1.140
  räya kahe—Çréla Rämänanda Räya inquires    Antya 1.149
  saba bhåtya-gaëa kahe—all the servants said    Madhya 14.212
  sabe kahe—everyone says    Madhya 25.171
  sabe kahe—everyone spoke    Antya 2.151
  sabe kahe—they all say    Antya 15.16
  sakhé saba kahe—all the friends say    Antya 20.42
  sanätana kahe—Sanätana said    Madhya 20.364
  sanätane kahe—he said to Sanätana Gosvämé    Madhya 19.28
  sarva-çästre kahe—is announced in every revealed scripture    Madhya 9.263
  satya kahe—Rämacandra Khän says rightly    Antya 3.155
  se kahe—he replied    Antya 9.56
  seha kahe—he said    Antya 16.82
  sei kahe—the Mohammedan governor said    Madhya 16.188
  sei kahe—he said    Madhya 20.86
  sena kahe—Çivänanda Sena replied    Antya 10.145
  sevaka kahe—the servant of Nityänanda Prabhu said    Antya 6.46
  smaraëa kahe—remembers    Antya 7.9
  stré kahe—the wife replied    Madhya 25.192
  svarüpa kahe—Svarüpa Dämodara replied on behalf of Rüpa Gosvämé    Antya 1.124
  svarüpa kahe—Svarüpa Dämodara Gosvämé began to speak    Antya 5.116
  svarüpa-gosäïi kahe—Svarüpa Dämodara Gosäïi said    Antya 2.138
  säìkhya kahe—the atheistic Säìkhya philosophers say    Madhya 25.50
  särvabhauma kahe—Särvabhauma said    Madhya 6.53
  särvabhauma kahe—Särvabhauma Bhaööäcärya continued to speak    Madhya 10.50
  teìha kahe—he said    Antya 6.177
  teìho kahe—Sanätana Gosvämé replied    Madhya 19.29
  täìrä kahe—they advised    Madhya 25.195
  täre kahe—he said to him    Madhya 20.85
  täre kahe—he addresses him    Antya 2.21
  tärä kahe—all of them replied    Madhya 21.76
  vaidya kahe—the physician said    Madhya 19.20
  veda-çästra kahe—the Vedic literature instructs    Madhya 20.124
  vipra kahe—the senior brähmaëa replied    Madhya 5.57
  vyädha kahe—the hunter said    Madhya 24.253
  väsu kahe—Väsudeva Datta said    Madhya 11.139
  vät kahe—talks    Antya 3.4-5
  ye kahe—if anyone says    Madhya 21.25
  ye kahe—whoever says    Antya 3.87
  yei kahe—whatever He has said    Madhya 25.45
  yei yei kahe—anyone who was speaking    Madhya 12.113
  äcärya kahe—Çré Advaita Äcärya said    Adi 12.47
  äcärya kahe—Äcärya replied    Madhya 3.33
  äcärya kahe—Advaita Äcärya replied to Nityänanda Prabhu    Madhya 3.81
  äcärya kahe—Advaita Äcärya says    Madhya 3.198
  äcärya kahe—the äcärya said    Madhya 9.256
  äcärya kahe—the Tattvavädé äcärya said    Madhya 9.274
  äcärya kahe—Gopénätha Äcärya said    Madhya 11.83
  äcärya kahe—Gopénätha Äcärya informed    Madhya 15.272
  öhäkura kahe—Haridäsa Öhäkura said    Antya 3.133
  öhäkura kahe—Çréla Haridäsa Öhäkura said    Antya 3.136