Meaning of the Sanskrit Word: kah

  kah—who    Bg 8.2, Bg 11.31, SB 1.1.16, SB 1.2.15, SB 1.12.10, SB 1.18.21, SB 2.3.12, SB 3.1.15, SB 3.1.44, SB 3.2.19 (and more...)
  kah—what    SB 3.19.36, SB 3.20.34, SB 3.22.18, SB 4.6.7, SB 4.29.1a-2a, SB 5.3.4-5, SB 5.24.26, SB 6.9.36, SB 6.14.41, SB 6.16.42 (and more...)
  kah—who else    Bg 16.13-15, SB 1.19.6, SB 2.2.7, SB 3.2.18, SB 3.6.35, SB 3.13.43
  kah—who is that person    SB 5.5.17, SB 9.9.4, SB 10.10.12
  kah—who is he    SB 1.17.12, SB 1.18.14
  kah—who is that man    SB 3.5.11, SB 4.24.55
  kah—who (Daksa)    SB 4.2.2, SB 4.3.15
  kah—who (is)    SB 4.14.25, SB 4.14.28
  kah—the prajapati    SB 6.6.33-36,
  kah—Brahma (or arkah    SB 1.7.18
  kah—who are    SB 1.17.5
  kah—Brahma    SB 2.1.32
  kah—whoever    SB 3.3.23
  kah—Brahma, the original living creature    SB 3.6.19
  kah—Daksa    SB 4.3.20
  kah—who is that    SB 4.26.15
  kah—Prajapati Daksa    SB 6.5.23
  kah—who (is there)    SB 7.9.21
  kah—what is that    SB 7.9.42
  kah—Kasyapa Muni    SB 8.16.18
  kah—who is there    SB 10.10.32
  kah—Lord Brahma    SB 10.13.58
  kah—who.    NoI 9
  kah—Prajapati Brahma.    SB 2.5.30

Compound Sanskrit Words Containing: kah

  kah va—who possibly    Adi 3.27, Antya 7.15
  ejat-kah—with the head always trembling    SB 9.6.41-42
  kah api—anyone    SB 8.15.29
  kah api—some    Antya 1.168
  kah nu isa—O my Lord    SB 3.4.15
  kah tvam—who are you    SB 5.10.16
  kah va—who is that person    SB 5.3.14
  kah va arthah—what interest    SB 1.5.17