Meaning of the Sanskrit Word: jivane

  jīvane—life.    Madhya 11.23
  ei jīvane—to this life    Antya 19.43
  jīvane mora—for my life    Madhya 9.187

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z