Meaning of the Sanskrit Word: janera

  janera—of the persons    Adi 7.27, Madhya 24.194
  janera—of the plenary portions    Adi 2.56
  janera—persons    Adi 13.17
  janera—man's    Adi 17.83
  janera—of every man    Madhya 25.122
  cāri janera—of the four persons    Madhya 11.231, Antya 11.79
  vraja-janera—of the inhabitants of Vṛndāvana    Madhya 13.146, Antya 19.36
  bhakta janera—of persons who are devotees    Madhya 18.42
  śata-janera—of one hundred people    Antya 10.111
  śata-janera—of one hundred persons    Antya 10.127
  śata-janera kāma—the work of hundreds of men.    Madhya 12.114
  cāri-janera—of the original of the four expansions    Madhya 20.194
  dui-janera—of these two persons    Antya 3.226
  dui-janera—of both    Antya 13.44
  ei cāri-janera—of the four personalities    Madhya 20.203
  vijña-janera—of an experienced person    Madhya 22.97
  vraja-janera—of all the inhabitants of Vṛndāvana    Madhya 13.145

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z