Meaning of the Sanskrit Word: himsa

  hiṁsā—Envy    SB 4.8.3, SB 7.15.43-44, Adi 8.56
  hiṁsā—suffering    SB 7.1.24
  hiṁsā—harm    SB 7.1.25
  hiṁsā—being disturbed by the opulence of others    SB 10.7.13-15
  hiṁsā—violence and envy    Madhya 16.189
  hiṁsā api—the tendency to be envious of others    SB 10.10.16
  hiṁsā kare—do violence against    Antya 3.50
  hiṁsā-śūnya haya—one becomes nonviolent and nonenvious    Madhya 24.272
  hiṁsā-vihārāṇām—whose business is to commit violence against others    SB 5.9.17
  hiṁsā-ātmakaḥ—and always envious    Bg 18.27

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z